2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Truss topology, shape and sizing optimization by fully stressed design based on hybrid grey wolf optimization and adaptive differential evolution 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 มกราคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Engineering Optimization 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Professor A. B. Templeman - School of Engineering, University of Liverpool, UK 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ A hybrid adaptive optimization algorithm based on integrating grey wolf optimization into adaptive differential evolution with fully stressed design (FSD) local search is presented in this article. Hybrid reproduction and control parameter adaptation strategies are employed to increase the performance of the algorithm. The proposed algorithm, called fully stressed design–grey wolf–adaptive differential evolution (FSD-GWADE), is demonstrated to tackle a variety of truss optimization problems. The problems have mixed continuous/discrete design variables that are assigned as simultaneous topology, shape and sizing design variables. FSD-GWADE provides competitive results and gives superior results at a higher success rate than the previous FSD-based algorithm. 
     คำสำคัญ Truss optimization; differential evolution; grey wolf optimization; hybrid evolutionary algorithms; adaptive evolutionary algorithms; fully stressed design 
ผู้เขียน
587040020-2 นาย นที พนากานต์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0