2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยเด็กที่มีวิกลภาพแห่งฟันในจังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 มีนาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารพจน์สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 9 มีนาคม 2561 
     ถึง 9 มีนาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2561 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 720-729 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ วิิกลภาพแห่งฟันเกิดจากพัฒนาการที่ผิดปกติส่งผลต่อหนา้ที่การทำงานของช่องปากของเด็กและวัยรุ่น เป้าหมายของการศึกษาเพื่อหาผลกระทบจากวิกลภาพแห่งฟันต่อคุณภาพชีวิตของเด็กอายุ6-18 ปีช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2560 เปรียบเทียบผลการตรวจช่องปากและวิกลภาพแห่งฟัน กับกลุ่มควบคุมมีเพศเดียวกันและอายุใกลเ้คียงกันกับ กลุ่มศึกษาเก็บขอ้มูลคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปาก(OHRQoL)โดยใชแ้บบ Child-oral Impacton DailyPerformance (Child-OIDP)และเก็บข้อมูลสภาวะช่องปากความพึงพอใจการใช้งาน และผลกระทบทางสังคม วิเคราะห์สถิติโดย Fisher’s exactและ Mann-Whitney U testผลการศึกษาพบว่าวิกลภาพแห่งฟันสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากที่ นัยสำคัญทางสถิติp=0.001ค่าเฉลี่ยคะแนนโดยรวมในกลุ่มศึกษาสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ (p=0.001) กิจกรรมหลักที่มีผลกระทบคือการรับประทานอาหารการทำความสะอาดช่องปาก สภาวะอารมณ์การยิ้ม และการเข้าสังคม ดังนั้นการฟ้ืนฟูสภาพช่องปากของเด็กเหล่าน้ีควรมีวตัถุประสงค์การรักษาที่สนองต่อความกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในเด็กแต่ละราย 
ผู้เขียน
585130016-8 น.ส. วาสิตา คำเหม็ง [ผู้เขียนหลัก]
คณะทันตแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 13