2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Ventilatory threshold (VT) and work load During exercise by Cycle ergometer in overweight Dyslipidemic Females. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 มิถุนายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม WCPT-AWP & PTAT Congress 2017: “Moving towards health, longevity, and sustainability” 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Physical Therapy Association of Thailand. 
     สถานที่จัดประชุม Bangkok International Trade & Exhibition Center; BITEC, Bangkok, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ Bangkok, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 28 มิถุนายน 2560 
     ถึง 30 มิถุนายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 28-30 June,2017 
     Issue (เล่มที่) 28-30 June,2017 
     หน้าที่พิมพ์ 149 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Introduction Individuals with dyslipidemia has lower aerobic capacity and ventilatory threshold or VT during exercise. The aim of this study was to evaluate the ventilatory threshold in overweight dyslipidemic females, BMI 27.2±0.76, without drug treatment. Methods Seven overweight dyslipidemic females aged between 47±4.74 yr. (Total cholesterol 198.3±9.59 mg/dL, Triglyceride 188.6±31.94 mg/dL, LDL-c 124.5±10.42 mg/dL and HDL-c 50.4±5.6 mg/dL) underwent a graded exercise testby the electricalmagnetically braked cycle ergometer (Corival, Lode, The Netherlands). Each subject performed exercise starting at 30 watts to 70 watts depending on individual fitness status Then the workload increased by 10 watts every 3 minutes until HR reached 85% HRmax. VO2, peak was calculated from the VO2, and HR relationship. Then the workload was calculated from the VO2, peak and workload relationship. The cycling speeds had to be maintained not lower than 60 rpm. Expired gas was recorded and analyzed by a gas analysis system (Cortex, Germany). The ventilatory threshold was determined by two methods 1) Ventilatory Equivalents Method 2) V-Slope method. This study complies with the guiding principles for experimental procedures found in the Declaration of Helsinki of the World Medical Association. The ethics committee that approved our work is Khon Kaen University Ethical Committee. In addition, it is not published at other meeting prior to the WCPT-AWP & PTAT 2017 Congress. Results The results show that ventilatory threshold (VT) was at 50 watts, 58.24±1.72 % of VO2, peak, 72.27±1.59 % of HRmax. VO2 at VT was 0.81± 0.04 (L/min), VCO2 at VT was 0.87±0.07 (L/min), RER at VT was 1.06 ± 0.06, Heart rate at VT = 126±4 (/min) and VO2, peak = 22.2±1.42 (ml/kg/min). Discussion The results suggest the work load at VT may be used to train or evaluate for aerobic capacity in overweight dyslipidemic females for improve aerobic capacity and alteration on the blood lipid profile. 
ผู้เขียน
547100025-5 น.ส. นันทยา กระสวยทอง [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0