2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Coconut Shell Powder and Electrical Tree Inhibition of Solid Insulator 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 มีนาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 8th International Conference on Key Engineering Materials 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Key Engineering Materials 
     สถานที่จัดประชุม Osaka International Convention Center 
     จังหวัด/รัฐ Osaka, Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 16 มีนาคม 2561 
     ถึง 18 มีนาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 69 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Electrical tree phenomenon commonly occurred in solid insulator material resulting from the inconsistency of stresses during the manufacturing process. The treeing phenomenon will degrade the characteristic of insulator and may lead to breakdown. The use of filler in the manufacturing process of enhancing the insulator property is a popular approach. This paper presents the use of coconut shell powder (CSP) filler in epoxy resin for inhibition of electrical tree growth. The particle sizes of CSP were varied from 62, 75 and 125 µm. The CSP is filled with the ratio of 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 2.0 and 3.0% by weight. We aim to observe the effects of varying the combination of CSP particle sizes and the ratio of epoxy resin for inhibition of electrical tree growth. The electrical tree was tested by applying AC voltage of 15kV to the test sample and conducted for 360 minutes in this experiment. When the epoxy resin using CSP filler of 1% by weight is fixed, a tree length is at 1.24mm, 1.382 mm and 1.78 mm for the particle size of 62, 75 and 125 µm respectively. Whereas, when the particle size of CSP at 62 µm is fixed, a tree length is 1.98 mm and 1.24 mm for the ratio of 0.1 and 1% by weight respectively. Our study demonstrates that the epoxy resin using CSP filler at a ratio of 0.1% by weight can shorten length of electrical tree when compared with a ratio of 1.0% by weight. The electrical tree length was affected through the improvement of permittivity of resistance.  
ผู้เขียน
585040022-4 นาย ธันยากร สายธนู [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0