2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Acceleration in biodiesel production from palm oil process using by high voltage electric field 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 มีนาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 8th International Conference on Key Engineering Materials 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The International Conference on Key Engineering Materials 
     สถานที่จัดประชุม Osaka International Convention Center 
     จังหวัด/รัฐ Osaka, Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 16 มีนาคม 2561 
     ถึง 18 มีนาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 55 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
585040023-2 นาย ธารินทร์ รัตนบุญทา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0