2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Polymorphisms of methylenetetrahydrofolate reductase gene (MTHFR), homocysteine level, and risk factors for cad in Thai.  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 มิถุนายน 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 81st European Atherosclerosis Society Congress 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม European Atherosclerosis Society  
     สถานที่จัดประชุม Lyon, France 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 2 มิถุนายน 2556 
     ถึง 5 มิถุนายน 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
557100026-4 น.ส. อิงครัตน์ ศรุติไพบูลย์ [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0