2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Testicular Histopathology and Phosphorylated Protein Changes in Mice with Diabetes Induced by Multiple-low Doses of Streptozotocin: An Experimental Study  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 ธันวาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Reproductive Biomedicine 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Sarajedin Vahidi  
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Background: The streptozotocin (STZ)-induced diabetic model is widely used to evaluate the adverse effects of diabetes mellitus (DM) on spermatogenesis and testicular steroidogenesis. However, the actual mechanism of sub/infertility in DM males needs to be elucidated. Objective: To conduct a detailed examination of the testicular histopathology, sperm acrosome reaction (AR) status, and tyrosine-phosphorylated protein expression in the testis of male mice induced with STZ. Materials and Methods: Ten ICR mice were divided into two groups of five: control and diabetes induced by multiple low doses of streptozotocin (MLD-STZ). The control mice were intraperitoneally injected with citrate buffer, whereas MLD-STZ mice were injected with STZ at 40 mg/kg body weight for five consecutive days. At the end of the experiment (day 40), reproductive parameters, AR status, and the histopathology of the testis and epididymis were evaluated. The expression of testicular tyrosine phosphorylated proteins was examined. Results: Blood glucose levels, AR percentages, and sperm abnormality of STZ group were significantly higher, while sperm concentration was significantly lower (p<0.05) compared to control. Histopathology of the seminiferous tubule was classified into 7 types. Additionally, abundant round cells were found in the epididymal lumen of the MLD-STZ mice. Moreover, the intensities of testicular phosphorylated proteins (170, 70, 36, 30, and 25 kDas) were markedly higher and a 120 kDa protein band was noticeably lower in the MLD-STZ mice. Conclusions: MLD-STZ-induced DM causes many testicular histopathologies, precocious sperm AR, and increased expression of testicular phosphorylated proteins. These findings may clarify some mechanisms of sub/infertility in DM males.  
     คำสำคัญ Diabetes mellitus, Phosphorylated protein, Streptozotocin, Male mice  
ผู้เขียน
587070006-8 นาย อภิฉกรรจ์ สัมปัญนัง [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
577070021-1 น.ส. สุภัจฉรี อรัญ
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
577070005-9 นาย จาตุรณต์ บุรวัฒน์
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
567070006-6 น.ส. วรรณิศา สุโขรัมย์
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0