2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Phytochemical screening and antioxidant activity of the mixture of black sugarcane and Toei-hom juice 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 มกราคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 8th International Conference on Nutrition And Physical Activity 2017 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Society of Free Radical Research-Thai, Thai Environmental Mutagen Society, Cluster of Excellence on Biodiversity Based, Economy and Society, Chiang Mai University 
     สถานที่จัดประชุม The Empress International Convention Center, Chiang Mai, Thailand. 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 10 ธันวาคม 2560 
     ถึง 13 ธันวาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2017 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 7-13 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ The mixture of Black sugarcane and Toei-hom juice is an herbal juice used as herbal medicine to treat and alleviate various diseases. This study investigated preliminary phytochemical constituents and antioxidant activity of the mixture of Black sugarcane (Saccharum sinense Roxb.) and Toei-hom (Pandanus amaryllifolius Roxb.) juice. Three lyophilized juices including the mixture of Black sugarcane and Toeihom juice (BT) , Black sugarcane juice and Toei-hom juice were used in this study. Phytochemical screening was performed by various qualitative methods to determine alkaloids, saponins, carbohydrates, proteins, flavonoids and phenolics. TLC profiling was carried out using proper solvent system. Antioxidant activity was analyzed by DPPH radical scavenging assay, ABTS radical scavenging assay and FRAP assay. The results showed that three juices confirmed the presence of various phytochemical constituents. Alkaloids, carbohydrates, flavonoids and phenolics were present in all juices. Saponins were absent in Toei-hom juice, whereas proteins were absent in all juices. Furthermore, the IC50 values determined by DPPH and ABTS assay were lower for the mixture of Black sugarcane and Toei-hom juice (IC50 = 287.72 μg/ml, 913.39 μg/ml, respectively) than either Black sugarcane juice (IC50 = 325.98 μg/ml, 1,265.31 μg/ml, respectively) or Toeihom juice (IC50 = 580.07 μg/ml, 1,330.43 μg/ml, respectively) . Although the antioxidant activity of all juices were lower than standard vitamin C (IC50 = 23.73 μg/ml) for DPPH assay and standard trolox (IC50 = 11.75 μg/ml) for ABTS assay. Moreover, FRAP values of all juices were lower than standard trolox. We found that all juices showed interesting preliminary phytochemical constituents and had antioxidant activity that could be useful for the maintenance of human health. The mixture of Black sugarcane and Toei-hom juice could have potential applications for further research. 
ผู้เขียน
595150023-0 น.ส. สิริวิภา สุวภาพ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0