2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ H2-assisted Chemical Reaction for Green-Kerosene Production 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 ธันวาคม 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Defect and Diffusion Forum 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Trans Tech Publications Ltd, Switzerland 
     ISBN/ISSN ISSN: 1662-9507 
     ปีที่  
     ฉบับที่ 364 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 104-111 
     บทคัดย่อ In this work, the effect of catalysts, temperatures and different types of vegetable oil on the production of synthetic bio-fuel via a hydro-processing process called as a hydro-cracking reaction by high pressure pack bed reactor is investigated. Firstly, H2 gas (95% purity) was fed into the reactor together with palm oil under two different catalysts (Pd/Al2O3 and Pt/Al2O3) separately packed in the reactor. The effect of different temperatures (500°C and 530°C) was investigated and the pressure was applied and maintained at 5 MPa for both temperatures. The results revealed that, when the Pd/Al2O3 catalyst was used the highest bio-fuel (approximately 90% at 500°C) after distillation can be produced. Then, palm oil and soybean oil were used to compare in the efficiency of kerosene fuel production. The reaction was operated at 500°C, 5 MPa under H2 pressure on the presence of 0.5% Pd/Al2O3. The bio-fuel achieved the highest yields at about 88% and 69% in cases of palm oil and soybean oil. It was also classified as kerosene yield approximately 70% when palm oil was used as a feed stock and at about 55% for soybean oil. Some properties of the kerosene product were characterised. The viscosities were obtained at 1.75 and 1.84 mm2/s and provided 43.06 and 45.85 MJ/kg of heating combustion values when palm oil and soybean oil were used. In addition, the carbon distribution of the synthetic kerosene produced from palm oil was clearly shown to be in the range of C11-C13 which is similar to kerosene fuel obtained from petroleum 
     คำสำคัญ Hydro-processing process, hydro-cracking reaction, green-kerosene, crude bio-fuel 
ผู้เขียน
557160002-2 น.ส. แพรพิลาศ ดุจจานุทัศน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคโนโลยี ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0