2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Production of renewable biofuels from palm oil via hydro-processing process 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 มิถุนายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม RGJ-PhD Congress 18 (Global Sustainability: Lesson Learned from the Royal Projects) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Thailand Research Fund (TRF): The Royal Golden Jubilee PhD Program (RGJ) 
     สถานที่จัดประชุม Richmond Stylish Convention Hotel 
     จังหวัด/รัฐ นนทบุรี/ประเทศไทย 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 8 มิถุนายน 2560 
     ถึง 10 มิถุนายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ MDE-O11 
     Editors/edition/publisher The Royal Golden Jubilee PhD Program 
     บทคัดย่อ Alternative fuels such as biodiesel, bioethanol, biogas and even hydrogen have attracted much interest in the recent era. They have effectiveness enough to replace the use of petroleum fuel according to there are many ways to produce these alternative fuels. One of an interesting implementation to obtain renewable biofuel is hydroprocessing process, which is a catalytic process used in petroleum refinery to remove contaminated components in crude fossil fuel. In this process, H2 react with a large molecule of hydrocarbon under the presentation of catalyst, high desire temperature and pressure and finally renewable hydrocarbons are obtained. Palm oil contained a long-chain hydrocarbon which can be used as raw material for producing biofuel by this process. The product provided from the process can be called as liquid crude biofuel that must be separated by distillation unit to get valuable fuels such as green gasoline, green kerosene and green diesel. In addition, the results obtained after interpretation by Box-Behnken design and using refined-bleached palm oil as a raw material can be revealed that temperature and pressure are the main important factors affecting on hydrocracking reaction (sub-reaction of hydroprocessing process). The optimal condition to get the highest kerosene selectivity is 450°C, 57 bar and the liquid hourly space velocity (LHSV) is 1.5 h-1, more than 50% kerosene selectivity was achieved. The carbon atom distribution showed a range of kerosene that was between C11-C13 atoms. Moreover, considering the carbon and hydrogen composition, the green kerosene presented total carbon and total hydrogen was in the scope of hydro-processed kerosene specification at 99.7%. 
ผู้เขียน
557160002-2 น.ส. แพรพิลาศ ดุจจานุทัศน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคโนโลยี ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0