2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Development of frame finite element model for truss structures with semi-rigid connections 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 มีนาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Engineering and Applied Science Research (EASR) 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Prinya Chindaprasirt, Department of Civil Engineering, Khon Kaen University, Thailand 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ The problem of connection for truss structures is one of the major concerns in the structural analysis and design. Behavior of truss structures is usually analyzed with a common finite element model, which considers each member as a two-force member. Each truss member connection is treated as a rotational pinned joint but, in the reality, members of truss structures are usually connected with bolts or by means of welding. On the other hand, a designer may analyze such a structure using a frame finite element model where joint connections are considered fixed or rigid connections, which provide the connection stiffer than the inherent behavior. In this research, instead of using truss or frame finite element models, the substructure technique is employed to develop a more realistic finite element model. Each element is separated into three parts, a main element and two joint elements. The substructure technique is integrated into the frame finite element model to reduce design variables in global equations, to increase deformability of the joint elements, and make the proposed model more realistic. Young’s modulus of the joints are reduced as a percentage of modulus of the main elements. Comparison of the results obtained from the proposed model to the truss and frame finite element models are reported. 
     คำสำคัญ Finite element method, Semi-rigid, Partially restrained, Flexible connections, Substructure. 
ผู้เขียน
587040020-2 นาย นที พนากานต์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0