2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตเพื่อใช้ในคลินิกผู้ป่วยโรคไต (The Development of Quality of Life Database Software for Use at Renal Disease Clinics) 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 เมษายน 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร ศรีนครินทร์เวชสาร (Srinagarind Medical Journal) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 33 
     ฉบับที่ 44 
     เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2561
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ หลักการและวัตถุประสงค์: แบบสอบถามสถานะสุขภาพ 9-THAI เป็นเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตที่เป็นของคนไทย มีความเที่ยงและความตรงในกลุ่มคนปกติทั่วไปและในผู้ป่วยโรคไต มีข้อคำถามน้อยเพียง 9 ข้อ แต่มีข้อจำกัดเรื่องการคำนวณ และแปลผลค่าคะแนน การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตเพื่อใช้ในคลินิกผู้ป่วยโรคไต วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษาและพัฒนา (research and development)โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรม ได้แก่ กำหนดความต้องการของผู้ใช้งาน ออกแบบระบบ การเขียนคำสั่งควบคุม การปรับแต่งและพัฒนาโปรแกรม ทดสอบการทำงานโดยผู้วิจัย ทดสอบการทำงานโดยหน่วยงานต้นแบบนำร่อง และการเผยแพร่โปรแกรมในงานประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไต การพัฒนาใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL และใช้ชุดคำสั่งของภาษา Delphi ใช้แบบสอบถามในการประเมินคุณภาพโปรแกรม ผลการศึกษา: ผลการประเมินคุณภาพของโปรแกรมโดยกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 จากคะแนนเต็ม 5.00 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56) ระดับความตั้งใจที่จะนำโปรแกรมไปใช้ในการติดตามผลลัพธ์การรักษาผู้ป่วยในคลินิกผู้ป่วยโรคไตอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับเท่ากับ 4.11 จากคะแนนเต็ม 5.00 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82) สรุป: โปรแกรมที่พัฒนานี้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ สามารถใช้ร่วมกับแบบสอบถามสถานะสุขภาพ 9-THAI ในคลินิกผู้ป่วยโรคไตได้  
     คำสำคัญ คุณภาพชีวิต, แบบสอบถามสถานะสุขภาพ 9-THAI, โปรแกรมฐานข้อมูลคุณภาพชีวิต 
ผู้เขียน
555150022-8 นาย สง่า มั่นยืน [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0