2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ได้รับการจดสิทธิบัตร
ชื่อการประดิษฐ์ โปรแกรมฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตสำหรับคลินิกผู้ป่วยโรคไต (โปรแกรม 9-THAI)
ประเภท ลิขสิทธิ์
วันที่ยื่นคำขอ 27 มิถุนายน 2559
วันที่ได้รับ 6 กรกฎาคม 2559
เลขที่คำขอ 342932
เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ ว1.5871
เปอร์เซนต์ของการเป็นเจ้าของ 10
เปอร์เซนต์ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น 10
หน่วยงานที่อนุมัติคำขอ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เจ้าของสิทธิ์ 1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. สมาคมพยาบาลโรคไต
คำสำคัญ โปรแกรม 9-THAI
เจ้าของผลงาน
555150022-8 นาย สง่า มั่นยืน
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น
แนบไฟล์