2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การหาจุดตัดความร่วมมือในการใช้ยากันชัก คลินิกโรคลมชัก โรงพยาบาลศรีนครินทรื มหาวิทยาลัยขอนแก่่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 มีนาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 10 th Annual Northest Pharmacy Research Conference of 2018 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 17 มีนาคม 2561 
     ถึง 18 มีนาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2018 
     Issue (เล่มที่) ISBN(e-book)978-616-438-142-1 
     หน้าที่พิมพ์ 102-110 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
575150069-4 ร.อ._ร.น.หญิง สิริวิภา บูรณดิลก [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล Good Poster Presentation ด้านเภสัชกรรมคลินิกและด้สนเภสัชศาสตร์สังคม 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 18 มีนาคม 2561 
แนบไฟล์
Citation 0