2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Accuracy Improvement of MFCC Based Speech Recognition by Preventing DFT Leakage Using Pitch Segmentation 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 เมษายน 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Universiti Teknikal Malaysia Melaka 
     ISBN/ISSN 2289-8131 
     ปีที่  
     ฉบับที่ 10 
     เดือน APRIL – JUNE
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 173-179 
     บทคัดย่อ Most MFCC based speech recognition algorithms employ frame segmentation to divide a signal into fixed-size frames as the first step prior to MFCC feature extraction. Commonly used fixed frame sizes, around 20-40 ms, do not usually fit into complete periods of speech signals. Consequently, in MFCC feature extraction, spectral leakage arises after Discrete Fourier Transform is applied to these fixed-size intervals resulting in smeared spectra and reduced speech recognition performance. In this paper, a pitch-based speech signal segmentation to reduce spectral leakage is proposed by utilizing a new technique of pitch detection based on Short-time Energy Waveform (SEW) to yield segmented speech intervals with complete periods. The proposed method utilizes local minima of SEW as markers for pitch segmentation. After segmenting speech signals into pitches, MFCC feature vectors are extracted and subsequently used as raw data for speech recognition using artificial neural networks. Speech recognition experiments using artificial neural networks, applied to collect Thai language speech signals from 40 speakers, were conducted. Empirical results indicate that speech recognition using speech signals segmented into pitches yields more accurate recognition results than those using speech signals segmented into a fixed frame. 
     คำสำคัญ Short-time Energy Waveform (SEW); Pitch Segmentation; Spectral Leakage; Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) 
ผู้เขียน
567040043-8 นาย โสภณ วิริยะรัตนกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0