2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Structuration of Capability: the Node of Interaction for Capabilities Enhancement  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 มกราคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International journal of Applied Business and Economic Research 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Serials Publications Pvt. Ltd.  
     ISBN/ISSN 0972-7302 
     ปีที่ 15 
     ฉบับที่ 22 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 701-715 
     บทคัดย่อ Human development has its foundation in the Capability Approach which enables humans to create a set of valuable capabilities by themselves as an agent. Later on, more importance was placed on utilization of the social structure including institutional structure and group process as conditions for human development. Also, the Capability Approach necessitates multi-dimensional perspectives for accurate analyzes. This article aimed at extending the Capability Approach in the dimension of interaction with Structuration Approach. The vulnerable group that is becoming the next generation of elderly was selected and studied on the issue of valuable self-reliance. There are two major findings: (1) Valuable Self-reliance , in terms of a set of valuable capabilities, is the consequence of the interaction between individual capabilities as an agent and collective capabilities derived from the social structure which has been driven by the intermediation between individual values and collective values. (2) The reduction of social spaces between the social structure and the next generation of elderly increases the opportunities for their valuable self-reliance achievement. This article propose herein a capability enhancement model based on the node of interaction to reduce social spaces and increase a set of valuable capabilities. 
     คำสำคัญ Capability Enhancement, Structure-agency Approach, the Next Generation of Elderly, Valuable Self-reliance, Social Spaces Reduction 
ผู้เขียน
557080004-3 นาย มนตรี ประเสริฐรุ่งเรือง [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0