2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Social Choices for the Next Generation of Edlerly: The Combination of Resources Allocation and the Utilization of Social Conditions 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 เมษายน 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Engineering & Technology 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Science Publishing Corporation Inc 
     ISBN/ISSN 2227-524X 
     ปีที่
     ฉบับที่ 2.10 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 97-101 
     บทคัดย่อ With the advent of the aged society amidst capitalism development, the Next Generation of Elderly (NGE) has the chance to seek social choices. This research relied on the Resource Profile Framework to study the social choices of NGEs under the Capability Approach and the Structuration Approach. The qualitative research method was used with the research target group, or NGEs, who were Thai citizens aged 50 to 59 years residing in an urban and a rural areas of Kud Piang Khom Sub-District, the district of a complete aged society. The data was collected by means of semi-structured interviews from May to September, 2016 with 36 NGEs. Descriptive analysis was conducted to synthesize their social choices. The result showed 5 social choices used by the NGEs: (1) The choice that arises from the use of resource in one dimension for a return of resource in that dimension; (2) The choice that arises from the use of resource in one dimension for a return of resource in another dimension; (3) The choice that arises from the use of resources from many dimensions; (4) The choice that arises from facilitating social conditions; and (5) The choice that arises from integrating personal resources with utilization of facilitating social conditions. NGEs’ social choices were found to vary according to the individuals and community context. 
     คำสำคัญ Social Choice, Resource Profile Framework, Capability Approach, Structuration Approach, Supportive Social Conditions, Thai Aged Society 
ผู้เขียน
557080004-3 นาย มนตรี ประเสริฐรุ่งเรือง [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0