2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Based on the perceptions of community stakeholders, how can adolescent pregnancies be prevented? A qualitative study 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 มีนาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร F1000Research 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร F1000 Research Ltd. 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่ 428 
     เดือน April
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 1-9 
     บทคัดย่อ Background  Adolescent pregnancy an important problem in adolescent health and government agencies need to focus on solving problem. The purpose of this research was to survey the perceptions of community stakeholders concerning the prevention of adolescent pregnancies in rural communities.  Data collection was performed using group meetings with 103Methods: stakeholders involved in adolescent pregnancy prevention. They were nurses, public health officials, parents or guardians, students, teachers, public health volunteers and community leaders. Thematic analysis indicated work on adolescent pregnancy prevention problems in rural areas was carried out by only some agencies such as district and sub-district health promoting hospitals, providing youth-friendly health service clinics and educating student leaders in schools on sex education. : Collectively, these results draw attention to the need for an Results appropriate program to strengthen adolescent, family and practitioner skills for the prevention of teenage pregnancies. Schools provide sex education as part of a health education curriculum, and some schools provide additional instruction in guidance classes. Problems from inconsistent work when networks fail were encountered. Stakeholders believe adolescent pregnancy prevention should focus on the following: (1) adolescents should receive training for skill development with content related to knowledge about sex, negotiation, refusal, morality and ethics, (2) teachers should receive training on comprehensive sexual education, and, (3) families should work to improve their communication on sexual health and development : There is a strong need for families to develop the ability toConclusions communicate with each other about sexuality and reproductive health. Developing parenting skills on how and when to talk about sex with their adolescents and open parental communication on sexuality issues at home is necessary. Activities need to also be developed for adolescents who are more inclined to engage in risky sexual behaviors.  
     คำสำคัญ Adolescent, Pregnancy, Stakeholder, Community Participation, Planning 
ผู้เขียน
547070024-2 นาง สดุดี ภูห้องไสย [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0