2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Synthesis of Knowledge of Isan Folk Weaving Culture 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 พฤษภาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 9th ICHiSS, 2017 “Challenges in the 21st Century: Sustainable Development in Multicultural Societies” 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 
     สถานที่จัดประชุม The 60th Anniversary of His Majesty the King’s Accession to the Throne International Convention Center 
     จังหวัด/รัฐ Songkhla 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 26 พฤษภาคม 2560 
     ถึง 26 พฤษภาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2560 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 276-292 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
575080017-2 น.ส. สุมนา เชียงนางาม [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0