2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A Synthesizing Knowledge of Isan Folk Weaving Tools using Facet classification approach 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 พฤศจิกายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 13 th International Conference on Humanities & Social Sciences 2017 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences, KKU 
     สถานที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences, KKU 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 2 พฤศจิกายน 2560 
     ถึง 3 พฤศจิกายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2017 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 378-389 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
575080017-2 น.ส. สุมนา เชียงนางาม [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0