2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Components and Results of Adopted Organizational Innovations in Small and Medium Enterprises in Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 มกราคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Asia Pacific Journal of Advanced Business and Social Studies 
     มาตรฐานของวารสาร OTHER () 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Asia Pacific Institute of Advanced Research 
     ISBN/ISSN 2205-6033 
     ปีที่ 2018 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 310-314 
     บทคัดย่อ The purpose of this research was to demonstrate the components and processes to adopt organizational innovations and results by literatures analyzed and collected data through interviews with the 7 best enterpreneurs of small and medium enterprises from SMEs National Award. By reults, there are four components of organizational innovation; Human resource management, Organization structure management, Leadership and Organizational management. The processes are to implement organizational innovation in order to actualize the initial vision of trends and business analysis which is the fundamental basis. Then, targets will be set and organizational innovations will be adopted. Brainstorming was implemented to resolve problems, and ways of implementation stages are from the result which found that operational performance, employee encouragement, and organizational performance increased after used organizational innovation. Moreover, enterpreneurs can use researched results to develop organizational innovation in their organizations for achieving their goals and sustianable development. Furthermore, researched results were used to develop questionaires to measure components of organizational innovation obviously. 
     คำสำคัญ Organizational Innovations, Small and Medium Enterprises in Thailand 
ผู้เขียน
567210004-2 นาย อภิวิทย์ ตันซู้ [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 1