2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Greatly enhanced dielectric permittivity in La1.7Sr0.3NiO4/poly(vinylidene fluoride) nanocomposites that retained a low loss tangent 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 มีนาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร RSC advances 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Royal Society of Chemistry 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่ 28 
     เดือน มีนาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 17128-17136 
     บทคัดย่อ The effect of La1.7Sr0.3NiO4 nanoparticles (LSNO–NPs) on the dielectric properties of LSNO–NPs/polyvinylidene fluoride (LSNO–NPs/PVDF) composites is presented. LSNO–NPs/PVDF composites fabricated via a liquid–phase assisted dispersion and hot–pressing methods showed a homogeneous dispersion of LSNO–NPs in a PVDF polymer matrix. The dielectric permittivity (e') continuously increased with increasing volume fraction of LSNO–NPs from fLSNO=0–0.20, following the effective medium theory and Lichtenecker’s logarithmic models. This result was intrinsically caused by a very large e' = 10^5 of LSNO–NPs ceramic particles. At fLSNO=0.25, e' deviated from the conventional mixed models, indicating a dominant extrinsic effect. A rapid change in e' of LSNO–NPs/PVDF composites was observed when fLSNO > 0.3. A largely enhanced dielectric response with e' = 3285 at 1 kHz was obtained at fLSNO=0.35, while the loss tangent was still low (0.83). This extremely enhanced e' value is attributed to the large interfacial areas and very short interparticle distances between LSNO–NPs (20–30 nm) separated by a thin layer of PVDF, forming highly effective microcapacitors. The overall e' values are well described by the combination model of effective medium percolation theory. 
     คำสำคัญ PVDF; Dielectric permittivity; Percolation threshold; Polymer matrix nanocomposites 
ผู้เขียน
577020031-8 นาย กีรติ มีพร [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0