2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effects of DC bias on non-ohmic sample-electrode contact and grain boundary responses in giant-permittivity La1.7Sr0.3Ni1−xMgxO4 ceramics 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 กันยายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร RSC advances 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Royal Society of Chemistry 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่ 94 
     เดือน กันยายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 91377-91385 
     บทคัดย่อ The effects of DC bias on the giant dielectric properties and electrical responses of non-Ohmic sample-electrode contact and grain boundaries of La1.7Sr0.3Ni1 xMgxO4 (x=0-0.5) ceramics were studied. La1.7Sr0.3Ni1-xMgxO4 ceramics were prepared using a chemical combustion method with urea as fuel. A pure phase and dense ceramic microstructure were achieved. Using impedance spectroscopy analysis under a DC bias, the giant dielectric properties of an un-doped La1.7Sr0.3NiO4 ceramic were found to be due to a combination of the small polaronic hopping mechanism and non-Ohmic sample-electrode contact effect. This was confirmed by a linear Mott-Schottky plot of 1/C^2 vs. DC bias voltage. Doping La1.7Sr0.3NiO4 ceramics with Mg^2+ ions caused an increase in the grain boundary resistance, leading to a decrease in the loss tangent and degradation of the electrode effect. The giant dielectric response in La1.7Sr0.3Ni1 xMgxO4 ceramics (x=0.3-0.5) was primarily attributed to the insulating grain boundary response (i.e., Maxwell-Wagner polarization) coupled with small polaronic hopping of charge carriers. 
     คำสำคัญ DC bias; Giant dielectric permittivity; DC conduction; Schottky barrier 
ผู้เขียน
577020031-8 นาย กีรติ มีพร [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0