2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Improved dielectric properties of PVDF composites by employing Mg-doped La1.9Sr0.1NiO4 particles as a filler 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 เมษายน 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Materials Science: Materials in Electronics 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 28 
     ฉบับที่ 16 
     เดือน เมษายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 11762-11768 
     บทคัดย่อ The dielectric properties of La1.9Sr0.1Ni0.6Mg0.4O4/poly(vinylidene fluoride) (LSNMO/PVDF) composites were investigated. A giant‒permittivity LSNMO ceramic was used as a filler to enhance the dielectric permittivity (e') of a PVDF polymer. LSNMO particles were well dispersed in the PVDF matrix. e' and the loss tangent (tand) of the composites increased with increasing LSNMO volume fraction. Interestingly, a greatly enhanced e' = 10^3 was obtained in the LSNMO/PVDF composite with 50 vol% LSNMO, which was 100 times higher than that of pure PVDF. The percolation theory, effective medium theory, and effective medium percolation theory (EMPT) models were employed to describe the dielectric behavior of the LSNMO/PVDF composites. The calculated values obtained by the EMPT model were in close agreement with the experimental values. The large increases in e' was described as a combination of strong interfacial polarization due to a short inter-particle distance between LSNMO nanoparticles and a high e' of LSNMO ceramic filler. 
     คำสำคัญ PVDF; dielectric permittivity; loss tangent; polymeric composite 
ผู้เขียน
577020031-8 นาย กีรติ มีพร [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0