2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ An Integration of Geophysical methods to study The Thakhek fault in North-East, Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 เมษายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม European Geosciences Union General Assembly 2018 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม EGU 
     สถานที่จัดประชุม Austria center Vienna 
     จังหวัด/รัฐ Vienna, Austria 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 8 เมษายน 2561 
     ถึง 13 เมษายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) Vol. 20, EGU2018-5704, 2018 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
585160001-3 น.ส. เจษฎารัตน์ รัตนวรรณี [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคโนโลยี ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0