2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Evaluating the engineering properties of loess soil using shear wave methods 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 เมษายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม European Geosciences Union General Assembly 2018 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม European Geosciences Union  
     สถานที่จัดประชุม Austria Center Vienna 
     จังหวัด/รัฐ Vienna Austria  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 8 เมษายน 2561 
     ถึง 13 เมษายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 20 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1-1 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Loess covers most areas of Khon Kaen University, located in Khon Kaen province, northeastern Thailand. Loess is identified as collapsible soil. This study aims to find the engineering properties of loess using MASW and downhole seismic, methods. In the MASW method, the shear wave velocity can be inverted from the surface wave’s dispersion curve, and the velocity of the compressional wave can be derived from first break picking of the direct wave in the travel time curve. The travel time of body waves (shear and compressional waves) were derived using the downhole method to determine their velocities. The MASW results from 3 study sites show that the shear wave velocities of loess vary from 246 m/s to 329 m/s while velocities of compressional waves range between 355 m/s and 740 m/s. The elastic moduli indicates shear modulus ranges between 84 and 173 MPa while the bulk modulus ranges from 51 to 687 Mpa. The results obtained using the downhole method show that shear wave velocity ranges between 159 and 324 m/s, while the compressional wave velocity varies from 294 m/s to 771 m/s. The elastic moduli shows shear modulus ranges between 35 and 167 MPa and the MPa for bulk modulus ranges from 74 to 727. The derived body wave velocity from the MASW method varies from the data obtained using the downhole method by 22%. Considering that the MASW method is a relatively cost effective and more efficient method, it can be applied as an alternative when determining soil elastic properties. 
ผู้เขียน
575160030-5 นาย ภควัต ศรีวังพล [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคโนโลยี ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0