2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Study of Subsurface Geology and Geological Factors Contributing to Sinkhole Collapses in Nong Bua Lam Phu, Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 เมษายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม European Geosciences Union General Assembly 2018 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม European Geosciences Union (EGU) 
     สถานที่จัดประชุม the Austria Center Vienna (ACV)  
     จังหวัด/รัฐ Vienna, Austria 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 8 เมษายน 2561 
     ถึง 13 เมษายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 20 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1-1 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Severe sinkhole collapses have been found around a limestone quarry in Nong Bua Lum Phu Province, Thailand. The recent collapses arise anxiety to agricultural activity around the quarry. The objective of this study was to study subsurface geology and geological factors as well as to find out the relationship contributing to sinkhole collapses. Aerial photo interpretation was carried out and Electrical Resistivity Tomography was used to investigate subsurface geological structure in the area. The ERT results show vertical anomaly of low resistivity values interpreted as fracture zone running through to the quarry. The near surface cavities are found related to the collapses on the surface. The direction of fracture is NW-SE. An activity in the quarry mainly causes sinkhole collapses that have been developed along the fracture zones in limestone. 
ผู้เขียน
595160002-2 น.ส. ทัศนพร เรือนสอน [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคโนโลยี ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0