2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ที่ปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนังอีสาน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 พฤศจิกายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม วันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี 2560 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
     สถานที่จัดประชุม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
     จังหวัด/รัฐ นครนายก 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 14 พฤศจิกายน 2560 
     ถึง 15 พฤศจิกายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 49 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
595080028-9 น.ส. สุวรรณี ห้วยหงษ์ทอง [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0