2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ สำนึกในถิ่นที่ในย่านการค้าเก่าเมืองอุบลราชธานี 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 พฤษภาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย  
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN ISSN 1685 - 4489 
     ปีที่ 16 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า ุึ67 
     บทคัดย่อ บทความนี้เป็นกระบวนการค้นหาส􀄞ำนึกในถิ่นที่ของคนที่สัมพันธ์กับย่านการค้าเก่าเมืองอุบลราชธานี โดยใช้ ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่าการด􀄞ำรงอยู่แบบคนใน มีส􀄞ำนึกในถิ่นที่ชัดเจน โดยจะเกิดขึ้นในคนที่มีการใช้ชีวิตที่เติบโตมาพร้อมกับพัฒนาการของย่าน รวมถึงคนที่เข้ามา สัมพันธ์กับย่านเป็นประจ􀄞ำ ได้แก่ คนที่อาศัยอยู่ในย่าน คนที่เข้ามาท􀄞ำงาน และคนที่มาซื้อสินค้าและใช้บริการ ซึ่งส􀄞ำนึก ในถิ่นที่นี้จะพิจารณาจากการแสดงออกทางด้านประสบการณ์ ความเป็นเจ้าของ ความผูกพัน และการมีส่วนร่วมกับ ย่าน ส่วนองค์ประกอบภายในย่านที่ท􀄞ำให้เกิดส􀄞ำนึกในถิ่นที่ ประกอบด้วยลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ กิจกรรม วัฒนธรรม ศักยภาพการด􀄞ำรงอยู่ และวิถีชีวิต สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงคุณภาพทางสภาพแวดล้อมของย่านทั้งมิติทาง กายภาพและมิติทางสังคมที่ยังคงความส􀄞ำคัญและมีความหมายต่อผู้คน 
     คำสำคัญ Sense of Place, Old Commercial District, Ubon Ratchathani 
ผู้เขียน
557200001-3 นาย ดนัย นิลสกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0