2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ศักยภาพเครื่องปฏิกรณ์กวนชีวภาพแบบฟลูอิไดซ์เบดตัวกลางถ่านกัมมันต์ชนิดเม็ด 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 มิถุนายน 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารพระวรุณ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 15 
     ฉบับที่
     เดือน มค-มิย
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 238-247 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ ศักยภาพเครื่องปฏิกรณ์กวนชีวภาพแบบฟลูอิไดซ์เบดตัวกลางถ่านกัมมันต์ชนิดเม็ด 
ผู้เขียน
557040049-8 นาย รัฐพล สุขสมบูรณ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0