2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Energy Transfer Optimizations with Mobile Charger in Wireless Sensor Networks  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 มกราคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2018 2nd Advanced Research in Engineering and Information Technology 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Malaysia Technical Scientist Association (MALTESAS) 
     สถานที่จัดประชุม Empire Damansara 
     จังหวัด/รัฐ kuala lumpur 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 มกราคม 2561 
     ถึง 24 มกราคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
565020121-2 นาย ศรายุทธ พูลสงวน [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0