2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A Parallel Probabilistic Neural Network ECG Recognition Architecture over GPU Platforms 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 พฤศจิกายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม JCSSE 2016 : The 13th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Computer Science, Faculty of Science, Khon Kean University, Thailand 
     สถานที่จัดประชุม Khon Kaen, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 13 กรกฎาคม 2559 
     ถึง 15 กรกฎาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
565020001-2 นาย คมเดช เผือดผุด [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0