2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Development of surveillance system to reduce youth's physical violence in Kalasin province,Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 มีนาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of The Medical Association of Thailand 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
     ISBN/ISSN 0125-2208 
     ปีที่ 101 
     ฉบับที่ Suppl 
     เดือน -
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า
     บทคัดย่อ Development of surveillance System to Reduce Youth’s Physical Violence in Thailand Chawalit Kongpet M SC.*, Somdej Pinitsoontorn MD.*,Manop Kanato Ph.D.* Chanya Teerachote D.D.S.,Ph.D.** *Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand ** Department of Dentistry, Kalasin Hospital,Kalasin, Thailand Background: World Health Organization survey found that 33.3% of Thai students were victims of violent acts, and 46.7% of those victims were seriously injured from such violence in the past 12 months. The solution to Thailand’s adolescent violence problem mostly focused on prevention programs; all of these programs still lack of an essential element that is surveillance on violence in news, social situations, attitudes, beliefs and environments, which is the first step to solve adolescent violence. Objective: To develop a surveillance system for decreasing the incidences of physical violence. Materials and methods: There were four steps: situation analysis, information delivery, activities creation and a surveillance system synthesis. In the first step, a survey was conducted with 959 students, and then the situation was delivered to the meeting group in the second step. The participatory action research was taken in the third step among the meeting group to create prevention activities for physical violence. The final step the surveillance system was the synthesis. Results: The preventive activities were designed in three areas: violence alarm, violence prevention and violence victim support. Conclusion: The surveillance system consists of three pillars: Violence Alarm, Avertissement (French for ‘warning’) and Curing System, resulting in “VAC System”.  
     คำสำคัญ Keywords: surveillance system, youth physical violence, Thailand 
ผู้เขียน
567070014-7 นาย ชวลิต กงเพชร [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0