2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานธนาคาร : กรณีศึกษาธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตหนองคาย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างั่งยืน 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
     สถานที่จัดประชุม อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 กุมภาพันธ์ 2561 
     ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2561 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1659 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
565430025-4 นาย ธีรภัทร์ แกล้วทนงค์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0