2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A multilevel study of cigarette active smoking and development of colorectal cancer in Khon Kaen province, Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 เมษายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 9th General Assembly and International Conference of Asian Pacific Organization for Cancer Prevention 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Seoul National University, Korea, National Cancer Center, Korea 
     สถานที่จัดประชุม Crystal Ballroom (4F), Lotte City Hotel Jeju, Jeju Island, Korea 
     จังหวัด/รัฐ Jeju Island, Korea 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 เมษายน 2561 
     ถึง 20 เมษายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
607110013-2 น.ส. นิตยา พวงราช [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0