2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ สภาพปัจจุบันการจัดระบบและการเข้าถึงความรู้ด้านวัฒนธรรมไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 เมษายน 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารสารสนเทศศาสตร์ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 36 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-มีนาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการจัดระบบ (Organizing) และการเข้าถึง (Accessing) ความรู้ด้านวัฒนธรรมไทย วิธีการศึกษาใช้วิธีการสังเคราะห์สภาพความเป็นจริงและการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่จัดการและให้บริการความรู้ด้านวัฒนธรรมไทย 5 หน่วยงานด้วยการสัมภาษณ์บุคลากรผู้รับผิดชอบในการจัดระบบความรู้ด้านวัฒนธรรมและผู้ใช้บริการจำนวน 37 คน โดยใช้แบบวิเคราะห์ข้อมูลและแบบสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า ทุกหน่วยงานมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการและให้บริการสารสนเทศและความรู้ด้านวัฒนธรรมไทย และการจัดการความรู้ตามกระบวนการจัดการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ได้แก่ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ และการให้บริการสารสนเทศ การจัดระบบความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยจำแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 1) การจัดระบบตามระบบการจัดระบบความรู้สากล เช่น ระบบทศนิยมดิวอี้ และระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน เป็นต้น และ 2) การพัฒนาระบบขึ้นใช้เองเพื่อใช้จัดระบบสำหรับสารสนเทศและความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยของหน่วยงานเป็นหลัก ทุกหน่วยงานมีความต้องการของระบบการจัดระบบความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยเพื่อการจัดหมวดหมู่ความรู้ และจัดการความรู้ได้อย่างครอบคลุม เป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นและใช้งานง่าย ผู้ใช้บริการเข้าถึงและใช้ความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยเพื่อประกอบการเรียนในหลักสูตร ค้นคว้าวิจัย และประกอบการทำงาน ส่วนใหญ่ใช้ความรู้เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรม อาหารไทย งานสถาปัตยกรรม งานทัศนศิลป์ และงานวรรณกรรม นอกจาก 5 หน่วยงานแล้ว ผู้ใช้เข้าถึงความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยจากฐานข้อมูลออนไลน์และเครื่องมือช่วยค้น ติดต่อขอข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญและ บุคคลในชุมชน รวมถึงหน่วยงานที่รวบรวมและให้บริการความรู้ด้านวัฒนธรรมไทย ปัญหาในการจัดการและเข้าถึงความรู้ด้านวัฒนธรรมไทย ประกอบด้วย 1) หน่วยงานไม่มีคอลเลคชั่นเฉพาะด้านวัฒนธรรมไทย ไม่สามารถจัดระบบที่เหมาะสมกับเนื้อหาความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยได้ และระบบที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นเอง ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดระบบความรู้ซึ่งส่งผลต่อการจัดระบบความรู้ 2) ผู้ใช้ประสบปัญหาทรัพยากรสารสนเทศไม่มีความทันสมัย เนื้อหาที่ไม่เฉพาะเจาะจง ไม่มีคอลเลคชั่นเฉพาะด้านวัฒนธรรมไทย ไม่มีหมวดหมู่เฉพาะด้านวัฒนธรรม เลขหมวดหมู่ไม่สามารถระบุเนื้อหาความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยที่เฉพาะเจาะจงได้ ไม่สามารถใช้คำสำคัญที่เฉพาะเจาะจงหรือชื่อเรื่องสืบค้นและเข้าถึงความรู้ด้านวัฒนธรรมไทย ทำให้ผลการสืบค้นไม่ตรงกับความต้องการ เข้าถึงและใช้งานไม่สะดวก ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการมีความต้องการให้มีระบบการจัดระบบความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยเพื่อใช้ในการจัดหมวดหมู่ความรู้ด้านวัฒนธรรมไทย ซึ่งจะทำให้สามารถติดตามและเข้าถึงความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
     คำสำคัญ ความรู้ด้านวัฒนธรรมไทย การจัดระบบความรู้ด้านวัฒนธรรมไทย การเข้าถึงความรู้ด้านวัฒนธรรมไทย 
ผู้เขียน
547080020-4 นาย พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0