2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ A Novel Classification based on Ellipse for Face Recognition 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร JOURNAL OF INFORMATION HIDING AND MULTIMEDIA SIGNAL PROCESSING 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร National Kaohsiung University of Applied Sciences 
     ISBN/ISSN 2073-4212 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน May
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 620-628 
     บทคัดย่อ This paper, we presented a novel classification based on the nearest and the center of ellipse (NCE) for face recognition. Any ellipse is generated by three points, which are obtained from the combination of m distinct points taken from the same class: m is a number of image per class. The classification criteria are as follows: 1) if the test image is inside or is on the ellipse, we calculate the distance between the test image and the center of the ellipse; 2) if the test image is outside the ellipse, we find the minimum distance. The distance between the test image and the z point such that the z point is any point in the three points in the ellipse then the test is in class CNCE when the distance that is the shortest of all of classes. A large number of experiments were investigated on the Faces94 and the Grimace database. Meanwhile, the comparison between the NCE and the other neighborhood-based classification methods; including the nearest feature line, the shortest feature line segment, and the restricted nearest feature line with ellipse. 
     คำสำคัญ Face recognition, Classifier, Ellipse 
ผู้เขียน
587020018-1 น.ส. วีณากร เอี่ยวสานุรักษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0