2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Consumptive water use of sugarcane affecting Lam Nam Pong River  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 พฤษภาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 11th Thai Society of Agricultural Engineering International Conference, 26-27 April 2018 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Thai Society of Agricultural Engineering 
     สถานที่จัดประชุม ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ และวรวนา คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ.หัวหิน  
     จังหวัด/รัฐ จ.ประจวบคีรีขันต์ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 26 เมษายน 2561 
     ถึง 27 เมษายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 11 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 63-68 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ The Nam Pong River is one of the important rivers in the Northeast, Thailand. It supplies water for two large hydroelectric power plants, the largest irrigation Project in the Northeast, and domestic water supply for many areas including the city of Khon Kaen. Sugarcane and paddy rice are the two main crops occupy the catchment of the river on the upland and lowland, respectively. The river demonstrates scarcity and pollution almost every year. In order to mitigate the scarcity and pollution problems we studied consumptive water use of sugarcane in the catchment using the water footprint concept on monthly basis. We applied two calculation approaches, one is the Water Footprint Network method and the other is our method. In our method, we calculate actual and crop reference evapotranspiration by Morton CRAE and Penman-Monteith-FAO respectively using Evapotransration Package in R Environment; and effective rainfall by the Natural Resources Conservation Service (US Department of Agriculture). We used the rainfall and climatic data from three crop years, 2013, 2014 and 2015 which are wet, moderate, and drought year respectively. The results from the two methods are in agreeable and very useful for the Nam Pong River management. 
ผู้เขียน
557040002-1 น.ส. ขนิษฐา ชัยบรรดิษฐ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0