2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Characterization and magnetic properties of BaSn1−x Fe x O3 nanoparticles prepared by a modified sol–gel method 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 สิงหาคม 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Sol-Gel Science and Technology 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Spinger US 
     ISBN/ISSN DOI 10.1007/s10971-015-3831-0 
     ปีที่ 2016 
     ฉบับที่ 77 
     เดือน January
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 78–84 
     บทคัดย่อ BaSn1−x Fe x O3 (x = 0, 0.05, 0.075 and 0.1) nanoparticles were prepared by a modified sol–gel method. Phase, morphology and oxidation state of samples were characterized using X-ray diffraction (XRD), transmission electron microscopy, scanning electron microscopy equipped with energy-dispersive X-ray spectroscopy and X-ray absorption near-edge spectroscopy. XRD results show the main reflections of the perovskite-type cubic structure for all powders calcined at 1050 °C for 3 h in air. X-ray absorption measurements indicate the substitution of Fe3+ ions on the Sn site of the BaSnO3 host. The field dependence of magnetization M–H curve measured at room temperature exhibits diamagnetic behavior for undoped sample, whereas Fe-doped samples show the clear M–H loops with saturation magnetization and coercive field in the order of 0.34–1.25 emu/g and 260 Oe, respectively. Ferromagnetic (FM) ordering is interpreted in terms of overlapping of polarons mediated through oxygen vacancy defects based on the bound magnetic polaron (BMP) model. Observed FM data are fitted well with the BMP model involving localized carriers and magnetic cations. 
     คำสำคัญ Fe-doped BaSnO3 powder, XANES, Ferromagnetic properties, Bound magnetic polaron (BMP) model  
ผู้เขียน
587020048-2 นาย อรรถพล กาฬพันธุ์
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0