2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Optical and magnetic properties of La1−xGaxFeO3 ืnanoparticles synthesized by polymerization complex method 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 กุมภาพันธ์ 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Applied Surface Science 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร 2016 Elsevier B.V. All rights reserved 
     ISBN/ISSN Doi.org/10.1016/j.apsusc.2016.02.083 
     ปีที่ 2016 
     ฉบับที่ 380 
     เดือน September
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 52-59 
     บทคัดย่อ La1−xGaxFeO3 (x = 0.0, 0.1, 0.2, 0.3 and 0.4) nanoparticles were synthesized by polymerization complex method. X-ray diffraction (XRD) results reveal a pure orthorhombic phase structure. Increasing of Ga content, resulting in the decrease of average crystallite sizes calculated by XRD from 58.4 ± 5.9 to 13.4 ± 4.3 nm and the average particle sizes estimated by transmission electron microscope (TEM) images from 70.2 ± 4.5 to 21.4 ± 8.5 nm. The optical band gaps determined by UV–vis spectra showed a redshift from 2.145 to 1.954 eV that originates from surface effect caused by Ga substitution. The magnetic properties were investigated using a vibrating sample magnetometer (VSM). The room temperature hysteresis loops of La1–xGaxFeO3 nanopowders indicate the antiferromagnetic behavior of pure sample and all doped samples of ferromagnetic behavior with the enhancement of coercive field (Hc), remanence (Mr) and magnetization (M) due to the more disordering spins induced at the surface of particle. It is evident from field cool (FC) measurement of La0.6Ga0.4FeO3 sample that the Curie temperature (Tc) is above 350 K. 
     คำสำคัญ La1−xGaxFeO3, Optical property, Magnetic property, Polymerization complex method 
ผู้เขียน
587020048-2 นาย อรรถพล กาฬพันธุ์
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0