2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Magnetic and optical properties of Cu1−xFexO nanosheets prepared by the hydrothermal method 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 พฤษภาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Sol-Gel Science and Technology 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Spinger US 
     ISBN/ISSN DOI 10.1007/s10971-017-4415-y 
     ปีที่ 2017 
     ฉบับที่ 83 
     เดือน May
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 382–393 
     บทคัดย่อ Cu1−xFexO (x= 0, 0.025, 0.05, 0.075, and 0.1) nanosheets can be sucessfully prepared by hydrothermal method at 160 °C for 3 h in a solution of 0.5M KOH. X–ray diffraction results indicated a monoclinic phase of crystalline CuO nanosheets. Crystallite sizes and lattice constants were determined by Rietveld refinements of the X–ray diffraction peaks. The crystallite sizes significantly decreased from 28.46 to 21.71 nm with the increase of Fe content. Scanning electron microscopy and transmission electron microscopy revealed the plate-like shapes with the estimated width and length in the range of 50–170 and 100–275 nm, respectively. The optical band gaps (Eg) studied by ultraviolet-visible spectroscopy are found to decrease from 3.625 eV for undoped sample to 3.430 eV in Fe–doped CuO sample of x = 0.1. The magnetic properties of samples studied by vibrating sample magnetometry indicated a paramagnetic behavior for CuO nanosheets and ferromagnetic behavior in Fe–doped CuO nanostructures with the magnetization strongly depended on the Fe content. The ferromagnetism of Fe-doped samples was discussed base on the F-center exchange mechanism via oxygen vacancy defects. 
     คำสำคัญ Cu1−xFexO 
ผู้เขียน
587020048-2 นาย อรรถพล กาฬพันธุ์
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0