2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Characterization and magnetic properties of SrTi1−xNixO3 nanoparticles prepared by hydrothermal method 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 ตุลาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Physica B: Condensed Matter 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร 2016 Elsevier B.V. All rights reserved 
     ISBN/ISSN Doi.org/10.1016/j.physb.2016.10.012 
     ปีที่ 2017 
     ฉบับที่ 504 
     เดือน October
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 31-38 
     บทคัดย่อ SrTi1−xNixO3 (x=0, 0.05, 0.10 and 0.15) nanoparticles were prepared by the hydrothermal method. All asprepared samples were annealed at 800 °C for 3 h in argon to study the annealing effect on their magnetic properties. X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), X-ray absorption near edge spectroscopy (XANES), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and vibrating sample magnetometry (VSM) were used to study the crystalline structure, morphology, oxidation state and magnetic properties of samples. XRD results indicate a cubic perovskite structure of all samples with the impurity phase of SrCO3 in all as-prepared samples and Ni metal in annealed samples of x=0.10 and 0.15. SEM and TEM images confirmed a cubic shape for all samples with decreasing average particle sizes from 136.8 ± 4.7 to 126.2 ± 6.9 nm for annealed samples upon Ni doping. XANES results revealed the existence of Ni metal in sample of x=0.05 with the oxidation state of +2 for Ni ion in a SrTi0.95Ni0.05O3 sample. XPS results indicated the promotion of oxygen vacancies. VSM results revealed a paramagnetic behavior at room temperature of all asprepared samples. Ni-doped samples exhibited ferromagnetic behavior after annealing in argon with the Curie temperature (TC) above 380 K for a sample with x=0.05 as shown by field cooling (FC) and zero-field cooling (ZFC) measurements. The room temperature ferromagnetism (RT-FM) of ferromagnetic samples was suggested to be originated from Ni metal and F-center exchange (FCE) mechanism due to the promotion of oxygen vacancies in the perovskite structure. 
     คำสำคัญ Ni-doped SrTiO3, Hydrothermal method, Annealing effect, Magnetic properties 
ผู้เขียน
587020048-2 นาย อรรถพล กาฬพันธุ์
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0