2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Investigation of structural, morphological, optical, and magnetic properties of Sm-doped LaFeO3 nanopowders prepared by sol–gel method 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 กันยายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Sol-Gel Science and Technology 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Spinger US 
     ISBN/ISSN DOI 10.1007/s10971-016-4212-z 
     ปีที่ 2017 
     ฉบับที่ 81 
     เดือน October
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 483–492 
     บทคัดย่อ Pure orthorhombic phase of La1−xSmxFeO3 (x = 0, 0.1, 0.2, and 0.3) nanoparticles can be obtained by sol–gel method after calcination at 800 °C for 3 h in air. X-ray diffraction, scanning electron microscopy, transmission electron microscopy, X-ray photoelectron spectroscopy, Fourier transform infrared spectroscopy, X-ray absorption near edge spectroscopy, ultraviolet-visible spectroscopy, and vibrating sample magnetometry were used to study the crystal structure, morphology, oxidation state, functional group, optical, and magnetic properties of samples. Pure orthorhombic phase of perovskite structure is confirmed by X-ray diffraction results. Decreasing lattice parameters, crystallite sizes, and cell volumes with increasing microstrains indicate structure distortion due to the substitution of Sm ions with small ionic radius on the La sites in the orthorhombic structure. Scanning electron microscopy and transmission electron microscopy images show a homogeneous distribution of almost spherical nanoparticles with decreasing average particle sizes ranging from 56.48 ± 3.22 to 23.21 ± 4.40 nm for samples of high Sm content. Fourier transform infrared spectroscopy spectra confirm the Fe–O stretching mode in octahedral FeO6 unit of a perovskite structure. X-ray photoelectron spectroscopy and X-ray absorption near edge spectroscopy results indicate the oxidation states +3 of La and Fe ions. The optical band gaps are found to decrease from 2.218 to 1.880 eV with increasing Sm content. vibrating sample magnetometry results show the antiferromagnetic behavior of undoped sample and ferromagnetic behavior for doped samples, affecting by structure distortion and particle size reduction. Interestingly, the coercive field is significantly enhanced from 95.07 Oe (x = 0.1) to 13,062.79 Oe (x = 0.3). Curie temperature (T c) is suggested to be above 400 K. 
     คำสำคัญ Sm-doped LaFeO3, Sol–gel method, Optical properties, Magnetic properties  
ผู้เขียน
587020048-2 นาย อรรถพล กาฬพันธุ์
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0