2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effect of Co cations and oxygen vacancy on optical and magnetic properties of SrTi1− xCoxO3 nanoparticles prepared by the hydrothermal method 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 กุมภาพันธ์ 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Materials Science: Materials in Electronics 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Spinger US 
     ISBN/ISSN DOI 10.1007/s10854-017-6543-0 
     ปีที่ 2017 
     ฉบับที่ 28 
     เดือน February
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 8294–8303 
     บทคัดย่อ SrTi1−xCoxO3 (x = 0, 0.05, 0.10 and 0.15) nanoparticles were synthesized by the hydrothermal method. Optical and magnetic properties based on Co cations and oxygen vacancy were studied in annealed samples. Phase and structure of all samples studied by X-ray diffraction results reveal a crystal of perovskite type with the formation of impurity phases of SrCO3 and Co3O4 in as-prepared and annealed samples of x = 0.15. Images of annealed samples obtained by scanning electron microscope and transmission electron microscope reveal cubic-like nanoparticles with the increase of average particle size from 103.85 ± 1.15 to 113.14 ± 2.27 nm due to the increase of Co content. In addition, the determined optical band gaps of annealed samples from the obtained ultraviolet–visible spectra are found to decrease from 3.148 to 2.417 eV. X-ray photoelectron spectroscopy results of annealed samples with x = 0.05 and 0.10 indicate the increase of oxygen vacancy (Vo) with increasing Co content and the existence of only Co2+ cation in a sample of x = 0.05 and both of Co2+ and Co3+ cations in a sample of x = 0.10. XANES results of annealed samples confirm the oxidation state 2 + and 3 + of Co cations. Magnetization (M) measurements using vibrating sample magnetometer reveal paramagnetic behavior in as-prepared samples and ferromagnetic behavior in annealed samples with saturation magnetization increases from 0.48 to 3.13 emu/g, owing to the increase of Co content. F-center exchange mechanism due to Co2+–Vo–Co2+ and Co3+–Vo–Co3+ couplings are proposed for the ferromagnetism. Temperature dependence of magnetization for annealed SrTi0.90Co0.10O3 sample measured in zero field-cooling and field-cooling modes indicate a Curie temperature above 280 K. 
     คำสำคัญ SrTi1−xCoxO3, Hydrothermal method, Optical properties, Magnetic properties 
ผู้เขียน
587020048-2 นาย อรรถพล กาฬพันธุ์
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0