2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Influence of Ba substitution, Fe doping and annealing effect on magnetic and optical properties of Sr0.9Ba0.1Ti1−xFexO3 nanoparticles prepared by the hydrothermal method 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 กุมภาพันธ์ 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Materials Science: Materials in Electronics 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Spinger US 
     ISBN/ISSN Doi.org/10.1007/s10854-018-8825-6 
     ปีที่ 2018 
     ฉบับที่ 29 
     เดือน March
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 8188–8200 
     บทคัดย่อ Sr0.9Ba0.1Ti1−xFexO3 (x = 0, 0.05, 0.10 and 0.15) nanoparticles were synthesized by the hydrothermal method. Influence of Ba substitution, Fe doping and annealing effect on magnetic and optical properties of these samples was studied. X-ray diffraction (XRD) results indicated a cubic perovskite structure with the increase of lattice parameter and crystallite sizes of all samples owing to the substitution with a larger ionic radius of Ba and Fe ions at Sr and Ti sites in the crystal structure, respectively. Ba substitution could result in a pure phase of annealed samples. Magnetization of as-prepared samples measured at room temperature by vibrating sample magnetometer (VSM) revealed a diamagnetic and paramagnetic behavior of undoped and Fe-doped samples, respectively. Interestingly, annealing could significantly affect the magnetic behavior of all samples i.e. undoped sample showed paramagnetic behavior, whereas all Fe-doped samples exhibited ferromagnetic behavior with the enhancement of saturation magnetization (Ms) from 0.28 to 0.78 emu/g owing to the increase of Fe content. Ferromagnetic behavior was suggested to originate from Fe3+− VO−Fe3+ coupling in the crystal structure due to the promotion of oxygen vacancy (VO) as confirmed by the X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) results. Moreover, coercivity (Hc) and remanent magnetization (Mr) also increased from 110–442 Oe to 0.01–0.15 emu/g, respectively. The determined optical band gaps of annealed samples determined by ultraviolet–visible (UV–vis) spectroscopy were found to decrease from 3.3907 to 3.3469 eV with increasing Fe content. (XRD) results indicated a cubic perovskite structure with the increase of lattice parameter and crystallite sizes of all samples owing to the substitution with a larger ionic radius of Ba and Fe ions at Sr and Ti sites in the crystal structure, respectively. Ba substitution could result in a pure phase of annealed samples. Magnetization of as-prepared samples measured at room temperature by vibrating sample magnetometer (VSM) revealed a diamagnetic and paramagnetic behavior of undoped and Fe-doped samples, respectively. Interestingly, annealing could significantly affect the magnetic behavior of all samples i.e. undoped sample showed paramagnetic behavior, whereas all Fe-doped samples exhibited ferromagnetic behavior with the enhancement of saturation magnetization (Ms) from 0.28 to 0.78 emu/g owing to the increase of Fe content. Ferromagnetic behavior was suggested to originate from Fe3+− VO−Fe3+ coupling in the crystal structure due to the promotion of oxygen vacancy (VO) as confirmed by the X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) results. Moreover, coercivity (Hc) and remanent magnetization (Mr) also increased from 110–442 Oe to 0.01–0.15 emu/g, respectively. The determined optical band gaps of annealed samples determined by ultraviolet–visible (UV–vis) spectroscopy were found to decrease from 3.3907 to 3.3469 eV with increasing Fe content. 
     คำสำคัญ Sr0.9Ba0.1Ti1−xFexO3 
ผู้เขียน
587020048-2 นาย อรรถพล กาฬพันธุ์
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0