2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Influence of SrTi1-xCoxO3 NPs on electrocatalytic activity of SrTi1-xCoxO3 NPs/PEDOT-PSS counter electrodes for high efficiency dye sensitized solar cells 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 เมษายน 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Energy 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร 2018 Elsevier Ltd. All rights reserved 
     ISBN/ISSN Doi.org/10.1016/j.energy.2018.04.122 
     ปีที่ 2018 
     ฉบับที่ 154 
     เดือน July
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 182-189 
     บทคัดย่อ Dye sensitized solar cell (DSSC) based on the improvement of cell performance by modification of cell components is still an interesting issue to be explored. Consequently, various natural dyes and materials/compounds have been investigated to replace the expensive synthetic dye and Pt counter electrode (CE), respectively. According to our previous work on the study of transition metal doped SrTiO3 nanoparticles (NPs), it was obvious that various properties of these materials could be altered with potential to apply for different devices. In this work, it is our purpose to search for a novel composite material based on Co-doped SrTiO3 NPs to replace Pt CE. Therefore, composite SrTi1-xCoxO3 NPs/PEDOT-PSS pastes (x = 0, 0.025, 0.05, 0.075 and 0.1) were prepared and tested for CE of DSSC. Interestingly, the cyclic voltammetry (CV) measurements indicated that SrTi1-xCoxO3 NPs could function as an excellent catalyst in iodide/triiodide redox reaction. Moreover, electrochemical impedance spectroscopy (EIS) results showed the consistent reduction of charge transfer resistance of SrTi1-xCoxO3 NPs/PEDOT-PSS CE. Surprisingly, the highest solar energy conversion efficiency of 8.39%, compared with 8.27% of Pt CE, was achieved in a cell with SrTi0.925Co0.075O3 NPs/PEDOT-PSS CE. 
     คำสำคัญ Dye sensitized solar cell,SrTi1-xCoxO3 NPs/PEDOT-PSS, Counter electrode 
ผู้เขียน
587020048-2 นาย อรรถพล กาฬพันธุ์
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0