2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Comparison of silage and hay of dwarf Napier grass (Pennisetum purpureum) fed to Thai native beef bulls 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 มีนาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Tropical Animal Health and Production 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Tropical Animal Health and Production 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Grass . Digestibility . Feed utilization . Ruminants 
ผู้เขียน
577030012-6 นาย เชาวฤทธิ์ มาปะโท [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0