2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Methylation Status of P16Ink4a in Human Papillomavirus Associated Cancer of Oral Cavity and Oropharynx in Northeastern Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 เมษายน 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Asian pacific Journal of Cancer Prevention 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร the Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP) 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Human papillomavirus, promoter methylation, oral cavity, oropharynx, p16INK4a 
ผู้เขียน
517070025-7 นาย ปิยะวุฒิ แสวงผล [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
567070035-9 นาย อติ บุรัสการ
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0