2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A Conical Design of Positive Expiratory Pressure Device 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 มกราคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Conference on “Research for Social Devotion” in Commemoration of the 50th Anniversary of KKU 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม KhonKaen University 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 มกราคม 2558 
     ถึง 23 มกราคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2015 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 242-243 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Introduction: We want to develop a new PEP device for dynamic exercise in COPD patients. To date, the effect of conical design of PEP device on positive pressure is unknown. We hypostasized that conical length and flow rate directly affected positive pressure. We expected that the conical design may utilize design to generate positive pressure within therapeutic range (5 – 20 cm H2O) at exercised flow rate (0.8 to 1.2 L.sec-1). Methods: The BIOPAC MP 36 system was set to assess flow rate and positive pressure in three PEP devices with 5 mm diameter outlet orifice and 18 mm inner tube diameter, including 0 mm (a simple PEP device), 20 mm, and 40 mm in length (conical PEP devices). This system included a 50 cm corrugate tube, a bacterial filter for distributing air steam from an air pump, an airflow transducer, a one-way vale T-piece, a pressure cuff transducer and PEP device. We assessed positive pressure responses of each PEP device to flows of 0.1, 0.2, 0.3, …, 1.5 L.sec-1 for three times at 500 Hz of data collection. Results: result of Two-way ANOVA showed the significant flow effect, conical length effect and interaction effect among flow and conical length (p < .0001). The post hoc analysis demonstrated that the positive pressures exponentially significantly rise up following increasing of flow within each PEP device (P < .001). The 0 mm PEP device represented the highest pressure; while the 40 mm PEP device showed the lowest pressure as compared with other PEP devices at all flow (P < .001). At exercised flow, the pressure responded to the 0 mm, 20 mm and 40 mm PEP devices were reported at 29.01-70.54, 20.58-48.84, and 15.59-36.08 cm H2O respectively. Conclusions: Increasing of conical length led to positive pressure drop. However, the slopes of pressure-flow response of conical PEP devices were less steep; this may be possible that the conical design may be useful for the exercise. For this result, we did not find the optimum PEP device for exercised flow. Future study should continuously fine the optimal conical length and outlet orifice for exercised flow.  
ผู้เขียน
567090006-4 นาย ฉัตรชัย พิมพศักดิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0