2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Preliminary association between physical activity and sedentary pattern for positive FIT case of colorectal cancer in people aged 45-74 years old, Khon Kaen, Thailand.  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 เมษายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 9 th General Assembly and International Conference of Asian Pacific Organization for Cancer Prevention 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asian Pacific Organization Cancer Prevention 
     สถานที่จัดประชุม Lotte City Hotel Jeju 
     จังหวัด/รัฐ Jeju /Korea 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 เมษายน 2561 
     ถึง 20 เมษายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 36 
     Editors/edition/publisher Kuen-Young Yoo/Duk Hyoung Lee/Sue K. Park 
     บทคัดย่อ Purpose: The colorectal cancer (CRC) is the five most common cancers in the developed countries in worldwide. Previous studies were revealed physical activity and sedentary pattern would be affected with many cancers, especially CRC. The aim of this study was to determine the association between physical activity, sedentary pattern for positive FIT cases of colorectal cancer. Methods: Our design was a cross-sectional study from received FIT group in a population-based randomized controlled trial for CRC screening in Nam Phong, Khon Kaen, Thailand. A total of 1,060 participants were used to analyze by multiple logistic regression. Result: Physical activity and sedentary pattern were not statistically significant for positive FIT cases for CRC screening (physical activity: adjOR= 0.80; 95%CI= 0.48-2.33; sedentary pattern: adjOR= 1.03; 95%CI= 0.32-1.98) in our study. Conclusion: Even if physical activity and sedentary pattern found not association, and our finding could be observed the clue for their associations. Therefore, next study should be concerned regarding sample size and statistical methods for fitting the data.  
ผู้เขียน
607110015-8 ว่าที่ ร.ต.ต. ศิริชัย จันพุ่ม [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0